ഇന്റര്‍നെറ്റ് കഫേകള്‍ അമിത ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കുന്നില്ല – മാതൃഭൂമി